‘Apificar’ un banc
Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

‘Apificar’ un banc

Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Avui dia les API són trendic topic mundial. En aquest temps de globalització, qualsevol aplicació depèn de tercers per funcionar i és aquí on les API tenen un paper important, ja que són la manera més senzilla de permetre l’accés a les dades pròpies.

Una API permet interconnectar sistemes d’organitzacions diferents. Actualment, les empreses més importants del món, de tots els sectors (Netflix, Tesla, Spotify, Twitter, Facebook, MasterCard, Amazon, Booking, Google…), s’hi basen per exposar les dades sobre les quals es fonamenten els seus serveis.

En l’àmbit bancari, l’exposició d’API obre noves línies d’explotació de negoci, com ara crear una API que permeti finançar compres a terminis i cobrar per cada client que utilitza aquest servei a la botiga que fa servir aquesta API o oferir una API que permeti simular una hipoteca i facilitar la captació de negoci mitjançant prescriptors. Les API han esdevingut un producte que cap negoci actual no pot ni ha de deixar de costat.

En aquest context, CaixaBank Tech està impulsant la renovació de les aplicacions de CaixaBank i la resta d’empreses del Grup mitjançant una arquitectura basada en microserveis, REACT i API, que permeti, a més, la transició d’aplicacions al núvol i l’adaptació als nous estàndards mundials. Però, com tot, aquest procés s’ha de fer de manera controlada.

Govern d’API: API Team de CaixaBank Tech

CaixaBank, com a banc més important d’Espanya, col·labora per amb un gran nombre de proveïdors i equips per desenvolupar les API. Òbviament, si cada proveïdor i equip les dissenyés i desenvolupés sense uns estàndards, el catàleg d’aplicacions de CaixaBank no seria uniforme ni coherent, cosa que provocaria que el disseny i la implementació dels productes i serveis no tingués elements en comú i que l’experiència d’usuari per part dels consumidors fos molt diferent segons els casos.

Per aquest motiu, dins de CaixaBank Tech s’ha creat l’API Team, encarregat de definir la guia d’estil de les API (API White Paper) i vetllar perquè es compleixi, tant per a CaixaBank com per a les empreses del Grup. Aquest equip, d’una banda, acompanya tota la resta d’involucrats a l’hora de crear API durant tot el cicle de vida de desenvolupament (modelat, disseny, implementació, assegurament de qualitat i proves). De l’altra, l’API Team també ajuda els equips que necessiten i consumeixen API per ajudar-los en el discovery. En definitiva, són els responsables del catàleg d’API. Constitueixen la primera porta a la qual cal trucar a l’hora de treballar amb API.

La guia d’estil es basa en tres pilars fonamentals. Estem parlant de l’estàndard API REST i de les estratègies API FIRST i API as a Product. Aquests tres pilars són conceptes que es fan servir mundialment i que s’apliquen en qualsevol àmbit relacionat amb API.

En el món de les API, REST (REpresentational State Transfer) és el tot en el desenvolupament de serveis, ja que es tracta de l’estàndard més conegut i utilitzat per ser molt eficient. Això fa que sigui l’estàndard escollit quan es tracta de facilitar a l’usuari, tant intern com extern, l’ús de les API que formen el catàleg del Grup CaixaBank. Respectar les normes bàsiques d’aquest estàndard a l’hora de dissenyar les API és tan important que hi ha un criteri de qualitat per atorgar la certificació molt semblant al de la certificació energètica dels edificis. Els possibles valors de certificació són C, B, A i A+; C és el nivell mínim, només vàlid per a API molt específiques de consum exclusivament intern, i A+, el màxim, per a API desenvolupades complint totalment l’estàndard REST i certificades perquè qualsevol usuari les faci servir. Aquest nivell A+ és l’objectiu per a totes les API del Grup CaixaBank.

L’estratègia API First consisteix a considerar les API com el més important de tot, ja que, al cap i a la fi, són amb el que interactuaran els clients. L’API és la primera interfície de l’aplicació i es comença inicialment pel disseny i la documentació per, posteriorment, desenvolupar la part de back-end, en comptes de muntar tot el back-end primer i adaptar després l’API a tot el que s’ha construït. D’aquesta manera, la infraestructura tecnològica depèn directament del disseny dels serveis, en comptes de ser una resposta al desenvolupament: les API es modelen com a part dels processos d’interacció de l’usuari amb el sistema.

En la fase de disseny de l’API cal invertir més temps, no tan sols per part de l’equip propietari de l’API, sinó també per part dels stakeholders. Tota la feina que es fa durant aquesta fase prèvia a l’escriptura del codi és molt valuosa, ja que la inversió per aconseguir un bon disseny es veurà àmpliament recompensada amb una disminució de costos i terminis en la fase de desenvolupament.

Mitjançant aquesta estratègia garantim que l’API sigui autodescriptiva i el seu ús, self-service; que s’entengui fins i tot sense documentació; que sigui robusta, de manera que sigui molt difícil fer-ne un mal ús, i que sigui coherent, fàcil d’estendre i escalable. D’altra banda, els beneficis són múltiples: els equips de desenvolupament, tant consumidor com propietari, poden treballar en paral·lel gràcies als mocks, de manera que s’aconsegueix una reducció del time to market de desenvolupament de producte, una reducció d’errors i una millora de la garantia d’una bona experiència d’usuari en la utilització.

I, finalment, l’estratègia API as a Product determina que cal tractar les nostres API com un producte i actuar com el seu propietari. Això vol dir que ens hem de posar a lloc dels nostres consumidors i entendre les seves necessitats, de manera que es faciliti la simplicitat, la comprensió i la usabilitat, i aprofitar el feedback que arribi dels usuaris per mantenir la millora contínua: les API tenen el seu propi cicle de vida. Adoptar aquesta estratègia facilita un ecosistema de serveis que pot evolucionar més fàcilment i es pot fer servir per experimentar ràpidament amb noves idees comercials.

Compromesos amb el Grup CaixaBank

Com hem comentat, CaixaBank està immers en una fase de transformació d’aplicacions molt important i cadascuna de les persones que formem part de CaixaBank Tech tenim molt clara la base a partir de la qual hem de dur a terme aquesta transformació: utilitzar els beneficis de la tecnologia per millorar el servei als clients. Com a membres de l’API Team de CaixaBank Tech, treballem dia a dia per estar a l’altura del que som i el que hem de ser: el primer banc del país i una empresa de referència tecnològica.


tags:

Comparteix:

Segueix llegint...